گیتارها

نماینده رسمی یاماها

 

آکوستیک سیم نایلون

 

نماینده رسمی یاماها در ایران

نماینده رسمی یاماها در ایران نماینده رسمی یاماها در ایران

NX Series

CG / CGX

C / CX

 
 
 

 

آکوستیک سیم فلز

 

نماینده رسمی یاماها نماینده رسمی یاماها در ایران نماینده رسمی یاماها در ایران

APX

FG / FGX

F / FX

 
 
 

 

گیتار الکتریک و باس

 

نماینده رسمی یاماها نماینده رسمی یاماها در ایران نماینده رسمی یاماها در ایران

GIGMAKER

REVSTAR

Pacifica

 
 
 

 

نماینده رسمی یاماها نماینده رسمی یاماها در ایران نماینده رسمی یاماها در ایران

BBNE2

TRBX

TRB

 
 
 

 

امپلی فایر

 

نماینده رسمی یاماها در ایران نماینده رسمی یاماها در ایران نماینده رسمی یاماها در ایران

Cabinet

THR Head

THR

 
 
 

چاپ   ایمیل