پیانوها

نماینده رسمی یاماها

 

پیانوهای آکوستیک

 

نماینده رسمی یاماها در ایران

نماینده رسمی یاماها در ایران نماینده رسمی یاماها در ایران
Upright Pianos
 Grand Pianos
Premium Pianos
 
 
 
     

 

 Hybrid Piano

نماینده رسمی یاماها نماینده رسمی یاماها در ایران نماینده رسمی یاماها در ایران
SILENT Piano
TransAcoustic
Disklavier
 
 
 

 

پیانوهای دیجیتال

 

نماینده رسمی یاماها در ایران نماینده رسمی یاماها در ایران نماینده رسمی یاماها در ایران
P-Serirs
ARIUS
Clavinova
نماینده رسمی یاماها در ایران 
نماینده رسمی یاماها 
نماینده رسمی یاماها در ایران 
 Synthesizer
Portable Grand
 MODUS

چاپ   ایمیل