سیستم های PA

 

سیستم های PA

 

یاماها ایران یاماها ایران یاماها ایران
STAGEPAS 400i/600i
STAGEPAS 400BT/600BT
STAGEPAS 1K
     

چاپ   ایمیل