بلندگوها

یاماها در ایران

 

Powered Loudspeakers

 

نماینده رسمی یاماها در ایران
نماینده رسمی یاماها در ایران
نماینده رسمی یاماها در ایران
DBR Series
DXR mkII Series
DZR / DXS XLF Series
     
 
نماینده رسمی یاماها در ایران
نماینده رسمی یاماها در ایران
 
DSR Series
DXS Series
     

 

Loudspeakers

 

نماینده رسمی یاماها در ایران
نماینده رسمی یاماها در ایران
نماینده رسمی یاماها در ایران
Concert Club V Series
CZR / CXS XLF Series
Installation Series
     
 
نماینده رسمی یاماها در ایران
نماینده رسمی یاماها در ایران
 
BR Series
CBR Series
     

 

Line Array Speakers

 

نماینده رسمی یاماها در ایران
نماینده رسمی یاماها در ایران
نماینده رسمی یاماها در ایران
 
VXL Series P model
VXL Series
     

 

Surface Mount Speakers

 

نماینده رسمی یاماها در ایران
نماینده رسمی یاماها در ایران
نماینده رسمی یاماها در ایران
VXS Series M model
VXS Series F model
VXS Series
     
 
نماینده رسمی یاماها در ایران
نماینده رسمی یاماها در ایران
 
VS Series
VXS Series S model
     

 

Ceiling Speakers

 

نماینده رسمی یاماها در ایران
نماینده رسمی یاماها در ایران
نماینده رسمی یاماها در ایران
VXC Series S model
VXC Series F model
VXC Series
     

 

Powered Monitor Speakers

 

نماینده رسمی یاماها در ایران
نماینده رسمی یاماها در ایران
نماینده رسمی یاماها در ایران
MSP3A
MSP3
HS Series
     
 
 
نماینده رسمی یاماها در ایران
 
 
MS101III
     

چاپ   ایمیل