میکسرها

 

میکسرهای دیجیتال

 

نماینده رسمی یاماها در ایران
نماینده رسمی یاماها در ایران
نماینده رسمی یاماها در ایران
سری QL
سری CL
سری RIVAGE PM
     
نماینده رسمی یاماها در ایران
نماینده رسمی یاماها در ایران
نماینده رسمی یاماها در ایران
PM5D
TF RACK
سری TF
     
نماینده رسمی یاماها در ایران
نماینده رسمی یاماها در ایران
نماینده رسمی یاماها در ایران
DM2000VCM
LS9
M7CL
     
نماینده رسمی یاماها در ایران
نماینده رسمی یاماها در ایران
نماینده رسمی یاماها در ایران
01V96i
02R96VCM
DM1000VCM
     

 

میکسرهای آنالوگ

 

نماینده رسمی یاماها در ایران
نماینده رسمی یاماها در ایران
نماینده رسمی یاماها در ایران
سری AG
سری MG
سری MGP
     

 

 پاور میکسرها

 

نماینده رسمی یاماها در ایران
نماینده رسمی یاماها در ایران
نماینده رسمی یاماها در ایران
EMX5016CF
EMX2
EMX7/EMX5
     
 
 
نماینده رسمی یاماها در ایران
   
EMX5014C
     

چاپ   ایمیل